sv.Ludmila

16. 4. 2009 23:46
Rubrika: Svatí


                                             sv.Ludmila


Narozena: 860

Zemřela: 15. září 921 na hradě Tetín, pochována v bazilice sv.Jiří

Svátek: 16. září

Patronka: českých zemí, vinařů, babiček, vychovatelů a pedagogů

Zobrazování: s dlouhým pláštěm, korunou a závojem

 


 

 

-význam Svaté Ludmily daleko přesahuje to, co o ní skutečně víme. Díky rodovým vazbám ji můžeme označit nejen za pramáti českých panovníků, ale i většiny českých královen. Během jejího života byly položeny základy ke kristianizaci Čech a také základy moci Přemyslovců.

-o původu Ludmily existují dvě tvrzení, u kterých je těžké rozhodnout, které spíše odpovídá skutečnosti:

                                        1,Podle Kristiánovy legendy byla dcerou Slavibora, pšovského knížete, což bylo staré označení Mělníka.

 

                                        2,Podle staroslovanské legendy pocházela ze srbské země. V raném mládí byla vychována jako pohanka, jež přinášela oběti slovanským bohům.

-Přemyslovci v této době nebyli jediný důležitým rodem v Čechách. Snad díky podpoře velkomoravských knížat, ale především postupným budováním mocenského postavení si ovšem získali pozici nejvýznamnější. Přemyslovci totiž ovládali středočeský prostor, který byl klíčový. Jediná dvě jistěji doložená mocenská centra známe jen z prostoru jižních a severozápadních Čech.

-eliminace knížecích rodů v Čechách zdaleka neprobíhala pouze s pomocí násilí. Roli sehrávala i sňatková politika, jejímž příkladem je sňatek Ludmily a Bořivoje

-do manželství Ludmila vstoupila asi jako čtrnáctiletá kolem roku 874

 

-roku 875 se narodil nejstarší syn knížecího páru Spytihněv

-během čtrnácti let manželství Ludmila porodila šest dětí(tři syny a tři dcery)

-známá jsou pouze jména dvou synů(Spytihněva 875915 a Vratislava cca 888921, z nichž oba dosedli na knížecí stolec

-manžel Ludmily Bořivoj I. přijal křest na Moravě přímo z rukou legendárního slovanského věrozvěsta, arcibiskupa Metoděje. Podle legend pokřtil Metoděj o něco později rovněž Ludmilu v Čechách. Přijetí křesťanství umožnilo Přemyslovcům získat politickou převahu a nadvládu nad ostatními kmenovými knížaty v Čechách.

-předpokládá se, že po smrti svého manžela Bořivoje I. Ludmila neodešla do ústraní, jak bylo zvykem údělu vdov, ale účastnila ve veřejného dění a zasloužila se o přechod vlády na své syny, kteří byli v době úmrtí svého otce ještě nedospělí. Čechy spadaly krátký čas pod přímou vládu velkomoravského Svatopluka

-nástup Spytihněva I. na knížecí stolec se časově přibližně překrýval se skonem nejslavnějšího panovníka Velké Moravy,někdy kolem roku 894. Poté se český stát odpoutal od Velké Moravy a začal se orientovat na východofranskou říši, především na Bavorsko.

-v roce 915 kníže Spytihněv zemřel a jeho nástupce se stal mladší bratr Vratislav I.

-ještě za života svého syna Vratislava vychovávala své vnuky Václava a Boleslava. Po smrti Vratislava v roce 921 pravděpodobně kmenové shromáždění rozhodlo o rozdělení moci mezi Ludmilu a její snachu Drahomíru. Do Ludmiliny péče byla nadále svěřena výchova budoucího knížete, Drahomíra jej naopak měla do doby jeho nástupu zastupovat.

 

-Konflikt mezi oběma ženami souvisel možná i s vývojem mezinárodní situace, kdy se moc přesouvala z bavorského vévodství na Sasko.

-v roce 921 bavorský vévoda Arnulf uznal východofranský královský titul Jindřicha I. Ptáčníka a tím také prakticky uznal přesun moci do Saska. Čechy, které do této doby stály na straně Bavorska a se znepokojením sledovaly agresivní politiku vůči Srbům na severozápadě, se musely rozhodnout, jakou politiku nadále sledovat.

-Drahomíra ze Stodor se zasazovala pro spolupráci se Saskem i přes riziko omezení relativně nezávislého postavení Čech

-Ludmila věřila spíše v další orientaci na Bavorsko, i když oslabené.

-politický konflikt byl podle legendy završen vraždou Ludmily dne 15. září 921 na hradišti Tetín. Historikové uvádějí, že Ludmila byla uškrcena Tunnou a Gommonem, patrně druhy kněžny Drahomíry. Použili ke svému činu šálu, která se později stala symbolem svaté Ludmily.

-roku 925 nechal mladý kníže Václav přenést její ostatky z Tetína do Prahy, do kostela sv. Jiří poblíž knížecího sídla.

-v 11. století byla svatořečena.

 

Sdílet

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz